Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2020, 19014Ruimtelijke plannenGemeente Weert - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Woongebieden 2019 - Weert

Logo Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 6 mei 2020, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Woongebieden 2019” met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.

Dit plan is op 11 maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplanen).

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de actualisatie van de bestemmingsplannen “Weert-Noord en Graswinkel 2010” en “Woongebieden 2014” en een aantal kleinere bestemmingsplannen. Het in de Structuurvisie Weert 2025 vastgelegde beleid is verwerkt in dit bestemmingsplan. Zo zijn onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor woningen (binnenplanse afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden) komen te vervallen. Ook zijn directe bouwmogelijkheden op gronden van de gemeente vervallen of is het maximum aantal te bouwen woningen verminderd. Verder is op een aantal plaatsen, waar detailhandel, horeca of dienstverlening was toegestaan binnen de bestemming Wonen, maar waar geen of andere functies aanwezig zijn, de aanduiding van de verbeelding verwijderd dan wel omgezet in een passende aanduiding, afhankelijk van de feitelijke situatie. Verder wordt de bestemming in een aantal situaties afgestemd op de feitelijke situatie.

Enkele ontwikkelingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan:

  • Boshoverweg 51 – Vrakkerstraat: transformatie pand Boshoverweg 51 in 4 appartementen en realiseren bouwkavel aan Vrakkerstraat naast 26.

  • Boshoverweg 59: uitbreiding parkeerplaats en winkelcentrum.

  • Heerlijkheidlaan 2: sloop 1 woning, bouw 6 Tiny Houses voor specifieke doelgroep.

  • Sportstraat: 6 woningen.

Bij de vaststelling is het bestemmingsplan aangepast als gevolgen van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. Zo zijn onder andere een wijziging van de bouwvlakken en de mogelijkheden voor horeca doorgevoerd bij De Lichtenberg en een aanpassing in de goot- en bouwhoogte doorgevoerd bij de Coenraad Abelsstraat 36. Alle aanpassingen zijn verwerkt in het raadsbesluit, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Afbakening plangebied

Het plangebied omvat de woonwijken in de stad Weert, te weten Boshoven (incl. Centrum-Noord), Hushoven, Molenakker, Fatima, Heiligenbuurt, Biest, Groenewoud, Leuken, Rond de Kazerne, Keent, Moesel en Graswinkel.

Raadplegen

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VA01 (bestemmingsplan “Woongebieden 2019”).

Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 11 maart 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’ kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan “Woongebieden 2019” bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan “Woongebieden 2019” geen zienswijze naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 7 mei 2020). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 27 maart 2020).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 25 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Weert,

M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

G.J.W. Gabriëls

loco-burgemeester