Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenStaatscourant 2020, 1900VergunningenVastgesteld bestemmingsplan “Binnenweg 5a Ewijk”

Logo Beuningen

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2019 het bestemmingsplan “Binnenweg 5a Ewijk” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een wijziging van de bestemming naar ‘wonen’ ten behoeve van het creëren van een extra burgerwoning aan de Binnenweg 5a in Ewijk.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Inzage bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan liggen vanaf 10 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 voor iedereen ter inzage en zijn raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:

Mogelijkheden beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad kunnen belanghebbenden vanaf 10 januari 2020 gedurende een termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.

 

Beuningen, 9 januari 2020