Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeStaatscourant 2020, 18966VergunningenGemeente Waadhoeke - beschikking hogere waarde geluid, Wet geluidhinder - realiseren van een bedrijfswoning - sportschool Shape, Franeker

Logo Waadhoeke

Burgemeester en Wethouders van Waadhoeke maken bekend dat zij voor het realiseren van een bedrijfswoning op de locatie van sportschool Shape te Franeker het volgende besluit nemen:

Beschikking hogere waarde geluid vanwege wegverkeerslawaai van de A31 ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfswoning op de locatie Het Want 5A te Franeker.

Het besluit met bijbehorende bijlagen ligt van donderdag 2 april 2020 tot en met woensdag 13 mei 2020 ter inzage bij de centrale balie in de hal van het gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker, elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur.

U kunt alleen op afspraak de stukken inzien. Daarvoor kunt u bellen met 0517-380380.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. U kunt alleen beroep instellen:

Van 2 april 2020 tot en met 13 mei 2020;

Indien u belanghebbende bent.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Franeker, 2 april 2020

Burgemeester en Wethouders van Waadhoeke.