Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2020, 18803VergunningenProvincie Zuid-Holland Kennisgeving Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ten behoeve van Beelen Rotterdam B.V. voor een WKK-installatie aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen (9999164979)

Logo Zuid-Holland

Wet milieubeheer

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat een omgevingsvergunning en een milieueffectrapport (MER) worden voorbereid voor een aan te leggen afval gestookte warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) door Beelen Rotterdam B.V. op de locatie gelegen aan de Maassluissedijk 103 te Vlaardingen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben daarvoor op 31 januari 2020 een Notitie Reikwijdte & Detailniveau (Mededeling) ontvangen van

Peutz B.V. namens Beelen Rotterdam B.V.

 

Aanleiding

Ten behoeve van de omgevingsvergunning zal een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Onderdeel van de m.e.r.-procedure ten behoeve van de aanvraag om een omgevingsvergunning is een Notitie Reikwijdte & Detailniveau.

 

MER en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In het MER worden de milieueffecten op de omgeving in beeld gebracht van de ontwikkelingen / activiteiten die worden mogelijk gemaakt. Het MER maakt geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning, maar dient ter ondersteuning van de besluitvorming daarover. De Notitie Reikwijdte & Detailniveau beschrijft het wat, waar en waarom en hoe van de onderzoeken ten behoeve van het MER.

 

Zienswijzen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 1 maart 2020 besloten om de NRD voor advies toe te zenden aan bestuursorganen en maatschappelijke partijen. Ter voldoening aan het bepaalde in 7.9, lid 1 en lid 2 van de Wet milieubeheer maakt het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat de Notitie Reikwijdte & Detailniveau vanaf 28 maart 2020 tot8 mei 2020 ter inzage gelegd wordt bij:

- het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het voornemen en de NRD schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan:

 

DCMR Milieudienst Rijnmond

Afdeling Account &Omgeving, bureau Ruimte & Leefomgeving

t.a.v. Adviesloket Ruimte & Leefomgeving

Postbus 843

3100 AV Schiedam

of via zienswijze@dcmr.nl

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA te Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV te Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te kunnen reageren

 

Over de NRD wordt advies gevraagd aan relevante (overheids)instanties. De zienswijzen en adviezen worden samengevat in het Advies Reikwijdte en Detailniveau en, voor zover relevant, verwerkt in het MER.

 

Voor vragen over deze procedure kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, 010 – 246 80 00 / info@dcmr.nl onder vermelding van zaaknummer 9999164979.