Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoekelStaatscourant 2020, 18763Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Statenweg 109, Venhorst”

Logo Boekel

De gemeenteraad van Boekel heeft in zijn vergadering van 5 maart 2020 besloten om het bestemmingsplan ‘Statenweg 109, Venhorst’ ongewijzigd vast te stellen.

Beschrijving

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van het bestaande bedrijf met een loods van 30 x 18 m.

Tevens heeft de raad verklaard dat geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 1 april 2020 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit uitsluitend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag, door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om (tijdig) zienswijzen in te brengen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Boekel, 31 maart 2020.