Gemeente Amsterdam - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021

Logo Amsterdam

Aanleiding

De gemeente Amsterdam gaat het bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt uit 2011 actualiseren. De actualisatie is onderdeel van de bredere aanpak bouwdynamiek. In het kader van deze aanpak zijn 19 maatregelen geformuleerd om de negatieve gevolgen van de bouwdynamiek in populaire vooroorlogse wijken in te perken. Eén van de maatregelen is het opstellen van meer conserverende bestemmingsplannen.

Het huidige bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt uit 2011 bevat ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden dan de meeste recent vastgestelde bestemmingsplan in Amsterdam. Daarom wordt dit bestemmingsplan in het kader van de aanpak bouwdynamiek geactualiseerd. De ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden worden in het nieuwe bestemmingsplan ingeperkt. De gemeente streeft hiermee naar een nieuw evenwicht tussen het mogelijk maken van investeringen en het beschermen van de bestaande kwaliteiten in het plangebied.

Plangrenzen

Het nieuwe nog op te stellen bestemmingsplan Museumkwartier - Valeriusbuurt 2021 heeft de volgende plangrenzen:

 • aan de noordzijde: de Sophialaan, de Saxen Weimarlaan, de Koninginneweg, de Van Eeghenstraat, het Vondelpark en de Singelgracht

 • aan de oostzijde: de Boerenwetering

 • aan de zuidzijde: het Noorder Amstelkanaal, de Hendrik Jacobszstraat en de Cornelis Krusemanstraat

 • aan de westzijde: de Amstelveenseweg

De plangrenzen van het nieuwe bestemmingsplan zijn gelijk aan de plangrenzen van het huidige bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt uit 2011.

Nota van uitgangspunten

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid heeft op 17 maart 2020 een nota van uitgangspunten vastgesteld voor het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt. Hierin worden de inhoudelijke keuzes voor het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het bestemmen van alle gebouwen en gronden in het nieuwe bestemmingsplan.

Dit zijn de kernuitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan:

 • 1.

  De bestaande legaal aanwezige situatie wordt positief bestemd. Alle bebouwing die en al het gebruik dat legaal aanwezig is, wordt in het bestemmingsplan toegestaan.

 • 2.

  De bouwmogelijkheden worden ingeperkt ten opzichte van wat het huidige bestemmingsplan toelaat.

 • 3.

  De cultuurhistorische waarden worden beter beschermd dan in het huidige bestemmingsplan.

 • 4.

  De gebruiksmogelijkheden van panden met een niet-woonfunctie worden meer in overeenstemming gebracht met het bestaande gebruik van deze panden. Er blijft wel een bepaalde mate van uitwisselbaarheid tussen niet-woonfuncties mogelijk.

Een volledig overzicht van alle uitgangspunten, inclusief onderbouwing van de gemaakte keuzes, staat in de nota van uitgangspunten.

Terinzagelegging

De nota van uitgangspunten, inclusief bijlagen, ligt vanaf 27 maart 2020 ter inzage. De nota van uitgangspunten is te raadplegen op de projectwebsite www.amsterdam.nl/museumkwartier.

Een papieren exemplaar ligt ter inzage op het stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923 te Amsterdam. Het stadsloket Zuid is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend tussen 8.00 en 18.00 uur.

Let op : in verband met de Coronacrisis kunnen deze openingstijden mogelijk worden aangepast. Raadpleeg www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-zuid  voor de actuele openingstijden.

De nota van uitgangspunten ligt ter inzage tot en met het moment dat het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier – Valeriusbuurt 2021 ter visie wordt gelegd. De gemeente is voornemens om het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2020 ter visie te leggen.

Aan het opstellen van de nota van uitgangspunten ging een uitgebreid participatietraject vooraf. De vastgestelde nota van uitgangspunten staat daarom niet open voor reacties. Iedereen die een reactie wil geven, kan een zienswijze indienen zodra het ontwerpbestemmingsplan ter visie ligt.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider, heer J. Rozema via 020 252 1413 of via museumkwartier@amsterdam.nl.

Amsterdam, 26 maart 2020

Het dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid

Sebastiaan Capel

voorzitter

Maaike Smeels

stadsdeelsecretaris

Naar boven