Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 18495Vergunningen

Kennisgeving Net op Zee IJmuiden Ver Beta, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de benodigde onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER)

Het voornemen van Net op Zee IJmuiden Ver Beta

Met een kennisgeving op 21 maart 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat u geïnformeerd over het voornemen tot het project Net op Zee IJmuiden Ver Beta. Voor dit project wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Dit windenergiegebied komt zo’n 75 km ten westen van de kust van Noord-Holland ter hoogte van IJmuiden. Dit project gaat over de bouw van een converterstation op zee, de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het converterstation op zee en het hoogspanningsnet op land, de bouw van een converterstation op land en de aanleg van de verbinding tussen het converterstation en het bestaande hoogspanningsstation. Mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land zijn het hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven.

Besluitvorming

Op de besluitvorming over Net op zee IJmuiden Ver Beta is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het tracé van de kabels zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het inpassingsplan wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een aantal andere besluiten dat voor het project nodig is (vergunningen en ontheffingen). De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert de procedure.

Milieueffectrapportage

Met een MER worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER zal ook een passende beoordeling bevatten om mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in kaart te brengen. Het MER wordt een gecombineerd besluit-MER/plan-MER.

Welke informatie is nodig voor de milieueffectrapportage?

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in een zogenaamde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) aangegeven welk milieuonderzoek zou moeten worden uitgevoerd voor het MER en hoe dit in het MER moet worden opgenomen. Deze concept-NRD heeft ter inzage gelegen van vrijdag 30 augustus 2019 tot en met donderdag 10 oktober 2019. Iedereen heeft in die periode een zienswijze kunnen indienen op de concept-NRD. Er zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 54 zienswijzen ontvangen, waarvan 30 uniek. Daarnaast is er van twee betrokken overheden een reactie ontvangen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 22 oktober 2019 een advies uitgebracht op de concept-NRD.

Vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Mede op basis van de ingediende zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de Minister op 20 maart 2020 de definitieve NRD vastgesteld. Hiermee geeft hij aan welk milieuonderzoek zal worden uitgevoerd voor dit MER.

Waar kunt u de NRD inzien?

U kunt de definitieve NRD inzien op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, telefoon 070 – 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Het MER bestaat uit twee fasen. Nu de NRD is vastgesteld, worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven in het MER fase 1 onderzocht en in beeld gebracht. Hierna wordt er een integrale effectenanalyse opgesteld waarin de effecten van de alternatieven t.a.v. de thema’s milieu, kosten, omgeving, techniek en toekomstvastheid staan beschreven. Iedereen kan een reactie geven op de integrale effectenanalyse. Wij vragen de regionale overheden om advies. De integrale effectenanalyse (met als bijlage het MER fase 1) wordt gepubliceerd en in het kader hiervan vinden informatiemomenten plaats, naar verwachting in juni 2020.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat kiest vervolgens een voorkeursalternatief (kabeltracé op zee en op land en de locatie van het converterstation) dat in het MER fase 2 meer in detail wordt onderzocht. Hij neemt de reacties van de omgeving en het advies van de overheden mee in zijn afweging. Dit voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een Inpassingsplan (bestemmingsplan op rijksniveau). Voor dit voorkeursalternatief worden de benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd. MER fase 2 wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 samen met het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de informatieavonden worden te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.