Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West, gemeente Terschelling

Logo Terschelling

Jaar/nummer: 2019/73

De raad van de gemeente Terschelling;

Overwegende dat:

  • de gemeente Terschelling sinds 2001 met de gemeenten Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren, Waadhoeke, Harlingen en Vlieland samenwerkt in de Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningsschap Fryslân-West met het oog op een adequate uitvoering van gesubsidieerde arbeid overeenkomstig de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet;

  • de gemeente Terschelling op verzoek van Empatec sinds 2018 scenario’s heeft verkend met als doel continuering van de werkzaamheden van de huidige sw-medewerkers in de voor hen vertrouwde omgeving;

  • de SW-medewerkers per 1 januari 2020 overgaan naar de gemeente Terschelling;

  • de gemeente Terschelling in 2019 na afstemming met de directie NV Empatec het voornemen heeft geuit om uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Fryslân-West;

Heeft in zijn vergadering van 26 november 2019 besloten:

Uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West per 1 januari 2020.

Overeenkomstig artikel 95 juncto artikel 26 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Terschelling, 26 november 2019

De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

J. Hofman, griffier

J.B. Wassink, voorzitter

Naar boven