Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2020, 18311Ruimtelijke plannenTer inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Zorgvilla Rhijnstaete Leiderdorp

Logo Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke ruimten, splitsing bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden. (kenmerk: Z/19/083350)

Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren is een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo. De omgevingsvergunning wordt voor de planologische afwijking met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 maart tot en met 6 mei 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, te Leiderdorp.

 

De ontwerp-omgevingsvergunning is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl en via onderstaande link.

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVzorgvillaRS-ON01

Zienswijzen

Iedereen kan reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging (voor 7 mei 2020). De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.

  • Schriftelijke zienswijzen gericht op het de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236.

  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236’.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Voor zover gericht op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol (zie gegevens hieronder).

Informatie

Voor nadere informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Leiderdorp, 25 maart 2020