Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 18217Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Westerkwartier, Oude Wijk 17 en 19 in Niekerk

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Westerkwartier, Oude Wijk 17 en 19 Niekerk ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van twee woningen op een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. Om de nieuwbouw van twee woningen mogelijk te maken is een wijziging nodig van de geldende bestemmingsplannen ‘Buitengebied Grootegast’ en ‘Buitengebied Grootegast 2010 – Gedeeltelijke herziening 2014’.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Westerkwartier, Oude Wijk 17 en 19 Niekerk ligt met bijbehorende stukken vanaf 25 maart 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis te Zuidhorn (Hooiweg 9 te Zuidhorn). Het ontwerpbestemmingsplan kan ook digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.BPNK20HERS1-OW01).

Zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Westerkwartier, postbus 100, 9350 AC Leek. Uw schriftelijk zienswijze moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het KCC van de gemeente Westerkwartier (tel. 14 0594).