Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 18201Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Peebos 1a te Opende’

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 26 februari 2020 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld:

Bestemmingsplan ‘Peebos 1a te Opende’ (NL.IMRO.1969.BPBG19POST1-VA01), alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

Zienswijze op ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 11 september t/m 22 oktober 2019 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen de gestelde termijn konden zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren worden gebracht. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Ook zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. De provincie Groningen is in de gelegenheid gesteld om een reactieve aanwijzing op het gewijzigde bestemmingsplan te geven, maar heeft aangegeven hier geen gebruik van te maken. 

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, met ingang van donderdag 19 maart 2020 gedurende 6 weken (t/m woensdag 29 april 2020) tijdens openingstijden niet ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Grootegast, maar in het gemeentehuis te Zuidhorn (Hooiweg 9 te Zuidhorn). De openingstijden zijn aangepast. Op www.westerkwartier.nl zijn de actuele openingstijden te vinden.

Het bestemmingsplan is in digitale vorm te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG19POST1-VA01

Reageren op het plan (instellen beroep)

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan er gedurende de beroepstermijn van zes weken beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. De beroepstermijn vangt daags na de terinzagelegging aan (20 maart t/m 30 april 2020). Beroep kan worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • 3.

    iedereen, voor zover het beroep betrekking heeft op het gewijzigde onderdeel van het bestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat naast de titel van het betreffende bestemmingsplan in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Westerkwartier, onder telefoonnummer 14 0594.