Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2020, 18015VerkeersbesluitenAdministratief ijkmoment verkeersbesluiten Angeren

Logo Lingewaard

 

Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders van Lingewaard

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, zijn wij bevoegd dit verkeerbesluit te nemen.

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit admini-stratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De gemeente Lingewaard wil de verkeersbesluiten die betrekking hebben op de verkeersmaatregelen in de kern Angeren eenmalig administratief op orde brengen. Momenteel is onvoldoen-de duidelijk of alle benodigde verkeersbesluiten in de kern Angeren op de juiste manier zijn vastgesteld en gepubliceerd.

 

Doelstelling

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

– Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

– Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

– Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

– Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

Motivering

De gemeente Lingewaard wil dat de diverse verkeersmaatregelen binnen de gemeente zijn afgedekt door een verkeersbesluit en dat deze administratief op orde zijn. Dit zodat er geen onzekerheid meer hoeft te bestaan of een verkeersteken wel is geplaatst op basis van een verkeersbesluit.

 

Door een toets van de bestaande verkeersmaatregelen binnen de kernen van Lingewaard wor-den overbodige borden verwijderd en de bestaande verkeersmaatregelen zijn getoetst op compleetheid. In dit verkeersbesluit zijn de overblijvende verkeersmaatregelen die gehandhaafd blijven benoemd.

 

In een aantal straten van de gemeente Lingewaard is het gewenst om overbodige verkeersborden te verwijderen. Voor het saneren van verkeersborden zijn saneringsrichtlijnen opgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen zijn de betreffende verkeersborden allen verkeerskundig beoordeeld. Voor een groot aantal verkeersborden geldt dat de bebording overbodig is omdat uit het wegbeeld ter plaatse al blijkt wat het gewenste verkeersgedrag is. In sommige gevallen gaat het om een foutief geplaatst bord. Door het verwijderen van overbodige borden wordt een verkeersveilige, eenduidige en begrijpelijke verkeersinfrastructuur gerealiseerd, waarbij de overgebleven verkeersmaatregelen door de weggebruikers worden begrepen en als noodzakelijk worden geaccepteerd. Verder wordt met het saneren van borden de horizonvervuiling te-gengegaan, de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en wordt bespaard op het beheer en onderhoud van borden.

 

Belangenafweging

Het belang van de vrijheid van verkeer blijft bestaan. Het betreft veelal overbodig of foutief geplaatste borden.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland midden, district Betuwe of diens gemandateerde.

 

Besluiten

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij om:

 

1. door het plaatsen van de borden A1(zone) en A2(zone) van Bijlage I van het RVV 1990 de maximumsnelheid binnen de kom van Angeren in te stellen op 30 km/uur, uitgezonderd:

a. de Leutsestraat, de Iepenstraat, Jan Joostenstraat en de Lodderhoeksestraat (N839);

b. de Kampsestraat tussen de komgrens en huisnummer 25;

 

2. door het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 aan te wijzen als eenrichtingsweg:

a. het parkeerterrein aan de Jan Joostenstraat bij de supermarkt, gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee voor de zuidelijke uitgang;

 

3. door het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden aan te wijzen als eenrichtingsweg, met uitzondering van fietsers:

a. de Leutsestraat, die aftakt van de hoofdweg Leutsestraat, gesloten voor voer-tuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee in de richting van de Leutsestraat;

 

4. door het plaatsen van de borden E6 van Bijlage I van het RVV 1990 als algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen:

a. de parkeerplaats bij de supermarkt op de hoek van de Jan Joostenstraat en de Kerkstraat/Iepenstraat;

b. de parkeerplaats bij de supermarkt aan de Jan Joostenstraat, op eigen terrein van de supermarkt;

c. de twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Jan Joostenstraat 40a;

 

5. door het plaatsen van de borden G5 en G6 van Bijlage I van het RVV 1990 als erf aan te wijzen:

a. de Glazenmakershof;

b. de Brakelhof;

c. de Lookhof;

d. de Nije hof;

 

6. door het plaatsen van de borden G11 van Bijlage I van het RVV 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad:

a. de vrijliggende paden aan beide zijden van de Kamervoort;

 

 

Bemmel, 26 maart 2020

 

Namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

 

T. Pruijn

Teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed

 

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

 

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

 

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waar-tegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burge-meester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

 

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelij-ke te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voor-lopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlo-pige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.