Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de herbestemming van de agrarische bedrijfsbestemming op de Kerkhovensestraat 49 naar een woonbestemming, in combinatie met de splitsing van de langgevelboerderij in twee woningen.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49 [NL.IMRO.0824.Kerkhovensestr49-VA01] gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 27 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken.Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

 

  •  

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door wegverkeer.

Via een beschikking heeft het college besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van de woningen vast te stellen op 51 dB.

Het besluit tot het vaststellen hogere grenswaarde ligt gelijktijdig met het vastgesteld bestemmingsplan ter inzage.

Het besluit hogere grenswaarde is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, maar wel op de overige hiervoor genoemde wijzen.

 

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven