Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 16a Moergestel, Bottelroos inclusief Zandstraat 3a, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 16 a’ heeft betrekking op de locaties Zandstraat 16a en Zandstraat 3a in Moergestel. Het doel van het plan is om de bestemming van het agrarisch bedrijf op nr. 16 a te wijzigen in een recreatieve bestemming waarmee tevens extra bouwmogelijkheden voor deze functie worden gecreëerd. Tevens voorziet het plan op de locatie van huisnr. 3a in de legalisatie van bestaande bebouwing en het opwaarderen van de natuurwaarden door het leggen van een nieuwe natuurbestemming en het verschuiven van een verblijfsrecreatieve bestemming uit Natura 2000-gebied.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 16a [NL.IMRO.0824.Zandstraat16a-ON01], ligt met ingang van 27 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Naar boven