Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 17759Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning ‘Wekerom, Uitkijktoren de Belt’

Logo Ede

 

Zaakcode 2020W0101

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) ‘Wekerom, Uitkijktoren de Belt’, met nummer NL.IMRO.0228.PB2020VELU0002-0201, en de daarbij behorende stukken van donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

 

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

 

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt op de voormalige vuilnisbelt gelegen aan de Edeseweg in Wekerom, hemelsbreed ruim 1,5 kilometer ten zuidwesten van de bebouwde kom van Wekerom. Kadastraal is het perceel bekend als Ede, sectie B, nummer 6055.

Het plan maakt een uitkijktoren van 6 meter hoog mogelijk.

 

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088) 116 9900.