Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2020, 17745Ruimtelijke plannenBestuurlijke lus bestemmingsplan “Buitengebied, Veegplan 1”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Drimmelen op 5 maart 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied, Veegplan 1” (NL.IMRO.1719.0bp16veegplanbg1-vg02) gewijzigd heeft vastgesteld, door het aanpassen van de regels, toelichting en verbeelding.

 

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen de gebreken in het bestemmingsplan “Buitengebied, Veegplan 1” (vastgesteld op 1 februari 2018) te herstellen. Met de wijziging van het vaststellingsbesluit geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2019 met nummer 201803268/1/R2.

 

Inzage

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 27 maart 2020 voor zes weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer

NL.IMRO.1719.0bp16veegplanbg1-vg02.

 

Beroep

Gedurende zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die bij de vaststelling ten opzichte van de eerdere vaststelling op 1 februari 2018 zijn aangebracht.

 

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied, Veegplan 1”, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ Den Haag.

 

Made 26 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,