Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2020, 17608VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Leeuwarden

 

Nummer besluit : VB-20-23

Datum besluit : 17 maart 2020

Registratienummer DI :

Dossiernummer : 11038795

 

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigde in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet;

 

Overwegende,

 

dat er een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt gerealiseerd aan De Anjen ter hoogte van de flat met de nrs. 18 t/m 44 te Leeuwarden;

 

dat er aan De Anjen te Leeuwarden, sprake is van een redelijke parkeerdruk, wat inhoudt dat er dagelijks sprake kan zijn van een situatie waarbij de aanvr(a)ager(ster) de auto niet op een bereikbare plaats kwijt kan;

 

dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn meegenomen, maar dat de verkeersveiligheid heeft geprevaleerd;

 

dat er overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de gemeente Leeuwarden;

 

 

BESLUIT

 

middels het plaatsen van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig van de aanvra(a)ger(ster), aan De Anjen ter hoogte van de flat met de nrs. 18 t/m 44 te Leeuwarden, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen, welke uitsluitend is gereserveerd voor het voertuig van de aanvra(a)ger(ster) met het kenteken zoals dat op het onderbord is vermeld;

 

 

Leeuwarden, 17 maart 2020

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

 

 

 

M.M. Stam,

teamleider Vergunningen en Leefomgeving

 

 

 

Bezwaar maken

 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken, vanaf de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet in ieder geval bevatten:

 

a uw naam, adres en ondertekening;

b de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden (motivering) van het bezwaar.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op de genoemde site.

 

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op genoemde site.