Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2020, 16745Besluiten van algemene strekking

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 16 maart 2020 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 08)

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 13 van de Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Mandaatregeling VWS en het Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

1. Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling van en de interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen van de wetgeving in het domein tabak en rookwaren.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 31 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven teneinde een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

2.1 Definities

In aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB gelden de volgende definities:

Inspectie:

Elke vorm van controle door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake tabak en rookwaren wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, er voor kiezen om deze van te voren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren;

Herinspectie:

Een inspectie (op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd van de wet- en regelgeving inzake tabak en rookwaren en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na de tijdens de eerdere inspectie aangegeven termijn na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

2.2 Wettelijke basis

In het domein tabak en rookwaren gelden zowel nationale als internationale (EU) regels. De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor dit specifiek interventiebeleid zijn de Tabaks- en rookwarenwet en het daarop gebaseerde Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling. Daarnaast geldt de Richtlijn 2014/40/EU betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en de bijbehorende Uitvoeringsbesluiten van de Commissie ((EU) 2015/2186, 2015/2183, 2015/1842, 2015/1735 en 2016/586).

3. Werkwijze

3.1 Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB. Bij het beoordelen van de op te leggen interventie wordt rekening gehouden met de omvang van (het risico op) gevolgen voor de volksgezondheid, de herstelbaarheid daarvan en of er sprake is van calculerend en/of bewust risiconemend gedrag. Hoe groter (het risico op) de gevolgen is, des te hoger wordt de overtreding in de bijlagen geclassificeerd.

In de bijlagen 1a en 1b van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2 Het bepalen van interventies bij een overtreding

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Tabaks- en rookwarenwet worden doorgaans bestuurlijk beboet maar kunnen, als de NVWA daar aanleiding toe ziet, aan het Openbaar Ministerie (OM) worden voorgelegd voor strafrechtelijke afdoening. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. In één geval schrijft de Tabaks- en rookwarenwet voor dat uitsluitend strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd, namelijk indien de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel (artikel 11b, derde lid, Tabaks- en rookwarenwet).

Afgezien van het in artikel 11b, derde lid, van de Tabaks- en rookwarenwet beschreven geval is strafrechtelijke afdoening niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlagen van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Een voorbeeld hiervan is een ontzegging van de tabaksverkoop voor een periode van één tot twaalf weken bij 3 strikes out. Bij drie overtredingen binnen een tijdsbestek van twaalf maanden wordt, afhankelijk van de soort onderneming, naast een bestuurlijke boete ook een corrigerende interventie toegepast op grond van artikel 8a van de Tabaks- en rookwarenwet; dit betreft een ontzegging van de tabaksverkoop voor een periode van één tot twaalf weken. In bijlage 2 van dit document is gespecificeerd in welke situatie welke periode van de ontzegging van de tabaksverkoop wordt toegepast.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel zijn, toegesneden op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot ingrijpender corrigerende interventies is mogelijk indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

  • a. beëindiging van een overtreding of

  • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan, voor zover van toepassing, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zo nodig met ingrijpendere maatregelen.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpendere maatregelen of, voor zover van toepassing, een hogere dwangsom.

3.3 Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt vastgesteld van dezelfde wettelijke norm, of van een wettelijke norm die hetzelfde doel beoogt, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het domein tabak en rookwaren geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Bij openluchtfestivals en evenementen op (afgesloten) evenemententerreinen wordt elke (feest/muziek/horeca-)tent beschouwd als een aparte locatie. Als er sprake is van één en dezelfde overtreding op verschillende locaties, die begaan zijn door één overtreder, dan geldt er bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er maximaal drie bestuurlijke boetes worden gestapeld per controlemoment.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook, voor zover van toepassing, corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4 Internettoezicht

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen gegevens bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite vorderen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Indien er sprake is van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

4. Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing

5. Divers

Vervanging

Deze beleidsregel vervangt het op 15 juni 2017 vastgestelde Specifieke interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 07). Het hoofddocument en een gedeelte van de bijlage 1a zijn ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen. De regels 40 tot en met 51 van de bijlage van IB02-SPEC 31, versie 07, bevatten interventiebeleid met betrekking tot de rookverboden en zijn opgenomen in bijlage 1a van dit document. Interventiebeleid dat betrekking heeft op andere thema’s dan rookverboden staat in bijlage 1b en is ongewijzigd ten opzichte van versie 07.

Ten opzichte van versie 07 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen met betrekking tot rookverboden vollediger en eenduidiger geformuleerd. Het interventiebeleid dat betrekking heeft op rookruimtes in de horeca is verwijderd. De interventie voor het niet instellen van het rookverbod is verzwaard, van schriftelijke waarschuwing naar bestuurlijke boete. Daarnaast is nieuw interventiebeleid opgenomen met betrekking tot het op 4 oktober 2019 in werking getreden artikel 6.2, tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 08)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

Bijlagen

Bijlagen bij IB02-SPEC 31, versie 08: Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren:

  • Bijlage 1a: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema rookverboden;

  • Bijlage 1b: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, overige thema’s;

  • Bijlage 2: Tabel behorend bij interventiebeleid ten aanzien van artikel 8, eerste lid, Tabaks- en rookwarenwet.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: R.J.T. van Lint inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

BIJLAGE 1A BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 08: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN: TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA ROOKVERBODEN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding*

Interventie bij herhaalde overtreding*

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R000110

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000230

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R000310

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000410

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000530

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R000610

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000710

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: [noemnaam) bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a.

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000810

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: [noemnaam) is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b.

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000910

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: [noemnaam) is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c.

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001010

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: [noemnaam) worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

                   

31R001110

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet –-over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001230

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R001310

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die –-anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001410

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001530

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R001610

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001710

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001810

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001910

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002010

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002110

Beheerder gebouw/inrichting

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang dient het bevoegde orgaan in meer dan de helft van het aantal wachtruimten / kantines / recreatie- of soortgelijke ruimten een rookverbod in te stellen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.3.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in meer dan de toegestane [wachtruimten / kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten] in een [instelling voor geestelijke / gezondheidszorg / ouderenzorg / gehandicaptenzorg / maatschappelijke opvang].

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002230

Beheerder gebouw/inrichting

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang dient het bevoegde orgaan in meer dan de helft van het aantal wachtruimten / kantines / recreatie- of soortgelijke ruimten een rookverbod aan te duiden.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.3.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod in meer dan de toegestane [wachtruimten / kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten] in [een instelling voor geestelijke / gezondheidszorg / ouderenzorg / gehandicaptenzorg / maatschappelijke opvang].

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R002310

Beheerder gebouw/inrichting

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang dient het bevoegde orgaan in meer dan de helft van het aantal wachtruimten / kantines / recreatie- of soortgelijke ruimten een rookverbod te handhaven.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.3.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in meer dan de toegestane [wachtruimten / kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten] in een instelling voor geestelijke / gezondheidszorg / ouderenzorg / gehandicaptenzorg / maatschappelijke opvang].

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003110

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003230

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R003310

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003410

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003530

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R003610

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003710

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003810

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003910

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004010

Werkgever

In een afsluitbare, voor het roken van tabaksproducten aangewezen en als zodanig aangeduide ruimte in een gebouw of inrichting worden geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004120

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten is verplicht daarin een rookverbod in te stellen:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1

Niet of onvoldoende instellen van een rookverbod

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004230

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten is verplicht daarin een rookverbod aan te duiden:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R004310

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten is verplicht daarin een rookverbod te handhaven:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004410

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod in te stellen in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004530

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod aan te duiden in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R004610

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod te handhaven in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004710

Beheerder gebouw/ruimte

In de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004810

Beheerder gebouw/ruimte

In de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004910

Beheerder gebouw/ruimte

In de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005010

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod in te stellen in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte. In een gebouw dat of inrichting die de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is: [noemnaam) worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005110

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005230

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R005310

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005410

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het instellen van een rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005510

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het instellen van een rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005630

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het aanduiden van een rookverbod op een terras waarop de uitzondering in de open lucht niet van toepassing is.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend was / rookoverlast in de horeca-inrichting veroorzaakt.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R005820

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het handhaven van een rookverbod op een terras dat rookoverlast in de horeca-inrichting veroorzaakt.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod op een terras op een terras rookoverlast in de horeca-inrichting veroorzaakt.

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006110

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f

Niet of onvoldoende instellen van een rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006230

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f

Niet of onvoldoende aanduiden van een rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R006310

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006410

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006530

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R006610

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006710

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006810

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006910

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007010

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007120

Exploitant vliegtuig

In een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens is de Nederlandse ondernemer die dat vliegtuig exploiteert

verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007230

Exploitant vliegtuig

In een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens is de Nederlandse ondernemer die dat vliegtuig exploiteert

verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R007310

Exploitant vliegtuig

In een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens is de Nederlandse ondernemer die dat vliegtuig exploiteert

verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007410

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007530

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R007610

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007710

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007810

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007910

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R008010

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

BIJLAGE 1B BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 08: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN: TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, OVERIGE THEMA’S

Bron

Wet

   

NVWA-maatregel

Code

Titel

Artikel

Product/bedrijf

wettelijke norm

afwijking / overtreding

% of hoogte van de afwijking / overtreding

klasse indeling

interventies

follow-up na overtreding; interventie bij herhaalde overtreding

status / opmerkingen

Regel

Tabaks- en rookwarenwet

                 

1

Tabaks- en rookwarenwet

3,2

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten

RAPPORTAGE-VERPLICHTINGEN

Eisen met betrekking tot in te dienen gegevens:

– informatieverstrekking ingrediënten en emissies;

– verstrekking studies aangaande marktonderzoeken en verkoopvolumes;

– verstrekken diepgaande studies prioritaire additieven;

– kennisgeving nieuwsoortige tabaksproducten

Geen of te late indiening

niet alle producten ingediend

N.a.v. beoordeling RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende indiening en periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

2

Tabaks- en rookwarenwet

3,2

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten

RAPPORTAGE-VERPLICHTINGEN

Eisen met betrekking tot in te dienen gegevens:

– informatieverstrekking ingrediënten en emissies;

– verstrekking studies aangaande marktonderzoeken en verkoopvolumes;

– verstrekken diepgaande studies prioritaire additieven;

– kennisgeving nieuwsoortige tabaksproducten

Onvolledige / onjuiste indiening

N.a.v. beoordeling RIVM

1) B

2) C

3) D

1) BB

2) SW, naleefhulp

3) naleefhulp

herinspectie uiterlijk na volgende indiening en periodieke beoordeling door RIVM:

SW, naleefhulp

BB

 

3

Tabaks- en rookwarenwet

3,2

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten

RAPPORTAGE-VERPLICHTINGEN

Eisen met betrekking tot in te dienen gegevens:

– informatieverstrekking ingrediënten en emissies

Gehalte TNCO lager/hoger dan gedeclareerd emissieniveau* Ingediende informatie is daarmee niet in overeenstemming met producten op de markt

N.a.v. beoordeling RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 
                     

4

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Sigaretten en shag

PRODUCTEISEN

Emissieniveaus teer, nicotine en koolmonoxide

– artikel 31 TPD (sigaretten)

– artikel 212 Tabaks- en rookwarenbesluit (shag)

Afwijkend gehalte teer, nicotine, koolmonoxide hoger dan maximum emissieniveau

N.a.v. beoordeling RIVM

Gehalte hoger dan dan het vastgestelde maximum emisieniveau*

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

5

       

*

Sigaretten: Voor het vaststellen of het onderzochte monster voldoet aan de wettelijke eisen wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243:2013, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’). Voor het vaststellen of een screeningsmonster sigaretten in aanmerking komt voor handhavingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243:2013, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’) verminderd met 5%.

Shag: Voor het vaststellen of het onderzochte monster voldoet aan de wettelijke eisen wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243:2013, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’) vermeerderd met 5%. Deze vermeerdering met 5% wordt toegepast omdat in ISO 15592-1:2001 nog geen betrouwbaarheidsintervallen voor shag zijn vastgesteld. Voor het vaststellen of een screeningsmonster shag in aanmerking komt voor handhavingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’).

6

Tabaks- en rookwarenwet

3a

Tabaksproducten

PRODUCTEISEN

Geen tabak voor oraal gebruik in de handel brengen

Het bedrijfsmatig verstrekken of daartoe aanwezig te hebben van tabaksproducten, bestemd voor oraal gebruik. Tabak voor oraal gebruik: alle geheel of gedeeltelijk uit tabak bestaande tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering van producten die bestemd zijn om te worden geïnhaleerd of gepruimd, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie van deze vormen, met name die welke in portiezakjes of poreuze builtjes worden aangeboden

 

B

BB

herinspectie: BB

 

7

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Sigaretten en shag

PRODUCTEISEN

Tabaksproducten:

1) hebben geen kenmerkend aroma

2) bevatten geen filters, papier of capsules die geur-, smaakstoffen, tabak of nicotine bevatten

afwijking van norm

Nav beoordeling door RIVM Afwijking van norm

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende (periodieke) beoordeling door RIVM: BB

Voor mentholsigaretten geldt een overgangstermijn tot 20 mei 2020 Deze overgangstermijn geldt niet voor sigaretten met filters, papier of capsules die mentholgeur- of mentholsmaakstoffen bevatten

8

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Tabaksproducten en nicotinehoudende vloeistof

PRODUCTEISEN

Tabaksproducten en nicotinehoudende vloeistof bevatten geen van de volgende additieven:

– vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat het product gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert

– cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit

– die de emissies kleuren

– die de inhalatie of opname van nicotine faciliteren

– die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben

afwijking van norm

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Afwijking van norm

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

9

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Nicotinehoudende vloeistof

PRODUCTEISEN

In nicotinehoudende vloeistof worden ingrediënten gebruikt die zowel in verhitte als onverhitte toestand niet gevaarlijk zijn voor gezondheid van de mens

afwijking van norm

Nav beoordeling door RIVM

Afwijking van norm

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

10

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

PRODUCTEISEN

Elektronische sigaret:

– volume navulreservoir ten hoogste 2 ml

Nicotinehoudende vloeistof in handel brengen in:

– speciale navulverpakking met een volume van ten hoogste 10 ml;

– electronische sigaret (wegwerpproduct) met een volume van het reservoir van ten hoogste 2ml

– patroon voor eenmalig gebruik met een volume van ten hoogste 2ml

afwijking volume

Eventueel nav beoordeling door RIVM

1) Volume groter dan norm + 25%

2) Volume groter dan norm, maar kleiner dan norm + 25%

1) B

2) C

1) BB

2) SW, naleefhulp

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

11

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

PRODUCTEISEN

Electronische sigaret is kindveilig.

Navulverpakking beschikt over kinderveilige sluiting.

Nicotinehoudende vloeistof in handel brengen in:

– speciale navulverpakking met een volume van ten hoogste 10 ml;

– electronische sigaret (wegwerpproduct) met een volume van het reservoir van ten hoogste 2ml

– patroon voor eenmalig gebruik met een volume van ten hoogste 2ml

Niet kindveilig

Geen kinderveilige sluiting

Eventueel nav beoordeling door RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

13

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

PRODUCTEISEN

Nicotinehoudende vloeistof bevat niet meer nicotine dan 20 mg/ml

afwijking nicotineconcentratie

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Gehalte hoger dan dan het vastgestelde maximum

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 
                     

14

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Sigaretten en shag

VERPAKKINGSEISEN

Verpakkingseenheden bevatten minimaal 20 sigaretten of 30 gram shag

Verpakkingseenheden bevatten minder dan 20 sigaretten of 30 gram shag

Eventueel nav beoordeling door het RIVM

B

BB

herinspectie: BB

 

15

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Tabaksproducten en aanverwante producten

VERPAKKINGSEISEN

Voldoen aan eisen met betrekking tot de verpakkingseenheden en buitenverpakkingen zoals bij of krachtens wet voorzien. De eisen hebben betrekking op:

– de aanduiding;

– de presentatie van het product;

– de sluiting, vorm, afmeting en materiaal;

– andere elementen die gebruikt kunnen worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende merken van een tabaksproduct of een aanverwant product

Elke afwijking

Eventueel nav beoordeling door het RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

16

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

VERPAKKINGSEISEN

Vermelding van het nicotinegehalte van het product in mg/ml op een verpakkingseenheid en buitenverpakking

Gehalte lager/hoger dan gedeclareerd

Nav beoordeling door RIVM

Gehalte lager/hoger dan gedeclareerd

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

17

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

E-sigaret en navulverpakking

VERPAKKINGSEISEN

Bijsluiter aanwezig

Ontbreken van een bijsluiter

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Ontbreken van een bijsluiter

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 

18

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

E-sigaret en navulverpakking

VERPAKKINGSEISEN

Eisen inhoud bijsluiter

Inhoud bijsluiter onvolledig

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Informatie in bijsluiter onvolledig

C

SW, naleefhulp

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

 
                     

19

Tabaks- en rookwarenwet

5,1

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

RECLAMEBEPERKINGEN

Elke vorm van reclame en sponsoring

 

B

BB

herinspectie: BB

 

20

Tabaks- en rookwarenwet

5,2

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

RECLAMEBEPERKINGEN

Reclame-, telewinkelboodschappen, sponsoring en productplaatsing die onder de reikwijdte van de Mediawet 2008 vallen

 

B

BB

herinspectie: BB

art52: nvt op andere dan binnenlandse omroep, als bedoeld in de Mediawet

21

Tabaks- en rookwarenwet

5,6

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

RECLAMEBEPERKINGEN

Uitreiking om niet of tegen symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct, elektronische sigaret of navulverpakking ten doel of tot rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft

 

B

BB

herinspectie: BB

 

22

Tabaks- en rookwarenwet

5a, 1

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

RECLAMEBEPERKINGEN

Verbod om een naam of merk etc van een ander product of dienst te gebruiken voor een tabaksproduct, elektronische sigaret of navulverpakking

 

B

BB

herinspectie: BB

Het verbod geldt niet voor:

– een tabaksproduct dat reeds vóór 7 november 2002 onder die naam, dat merk of symbool, dan wel met dat onderscheidende teken, in de handel was

– een elektronische sigaret of navulverpakking die reeds vóór 20 mei 2016 onder die naam, dat merk of symbool, dan wel met dat onderscheidende teken, in de handel was

23

Tabaks- en rookwarenwet

5a, 2

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

RECLAMEBEPERKINGEN

Verbod om een naam of merk etc van een tabaksproduct, elektronische sigaret of navulverpakking te gebruiken voor een ander product of dienst, tenzij de naam, het merk etc van het product of de dienst in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct, elektronische sigaret of navulverpakking wordt gepresenteerd

 

B

BB

herinspectie: BB

Het verbod geldt niet voor:

– een ander product of een andere dienst die reeds vóór 7 november 2002 onder die naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidende teken van een tabaksproduct in de handel was

– een ander product of een andere dienst die reeds vóór 20 mei 2016 onder die naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidende teken van een elektronische sigaret of navulverpakking in de handel was

24

Tabaks- en rookwarenwet

5a, 3

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

RECLAMEBEPERKINGEN

Verbod om voor een tabaksproduct een naam, merk etc van een elektronische sigaret of navulverpakking te gebruiken en Vebod om voor een elektronische sigaret of navulverpakking een naam, merk etc van een tabaksproduct te gebruiken

 

B

BB

herinspectie: BB

 

25

Tabaks- en rookwarenwet

5,5c, sub 3

Reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak / speciaalzaak

RECLAMEBEPERKINGEN

Ontbreken gezondheidswaarschuwing op reclame-uiting

ontbreken gezondheidswaarschuwing

B

BB

herinspectie: BB

 

26

Tabaks- en rookwarenwet

5,5c, sub 3

Reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak / speciaalzaak

RECLAMEBEPERKINGEN

Afwijkingen mbt gezondheidswaarschuwing op reclame-uiting

 

C

SW, naleefhulp

herinspectie: BB

 

27

Tabaks- en rookwarenwet

5,5c, sub 3

Reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak / speciaalzaak

RECLAMEBEPERKINGEN

Overige afwijkingen mbt reclame in of aan de speciaalzaak

 

B

BB

herinspectie: BB

 
                     

28

Tabaks- en rookwarenwet

7,1

7,2

Tabaksproducten

VERKOOPBEPERKINGEN

Verkoop van tabaksproducten in inrichtingen waar dit niet is toegestaan

 

B

BB

herinspectie: BB

herinspectie indien schriftelijke afhandeling niet heeft geleid tot adequate opheffing van de overtreding

29

Tabaks- en rookwarenwet

9,1

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

VERKOOPBEPERKINGEN

Gratis verstrekking van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen

 

B

BB

herinspectie: BB

 

30

Tabaks- en rookwarenwet

9,2

Sigaretten

VERKOOPBEPERKINGEN

Verstrekken van sigaretten in aangebroken verpakking met kenbare beschadiging

 

B

BB

herinspectie: BB

 

31

Tabaks- en rookwarenwet

8,1

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

VERKOOPBEPERKINGEN

Verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen te verstrekken aan personen waarvan niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Verstrekken van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen (ook vanuit automaat) aan personen die niet onmiskenbaar ouder zijn dan 18 jaar zonder de vraag om legitimatie

 

B

BB

Bij 3 overtredingen binnen een tijdsbestek van 12 maanden wordt, afhankelijk van de soort onderneming, naast een bestuurlijke boete een ontzegging van de tabaksverkoop opgelegd voor een periode van 1 tot 12 weken

zie bijlage bij onderdeel three-strikes-out in het word document

32

Tabaks- en rookwarenwet

8,3

Tabaksproducten, elektronische sigaretten en/of navulverpakkingen

VERKOOPBEPERKINGEN

Aanduiden leeftijdsgrens

Niet/onvoldoende aanduiden van de leeftijdsgrens

Bijvoorbeeld niet of niet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aangeven welke leeftijdsgrens er geldt

D

naleefhulp

SW na opschaling tot overtreding klasse C tgv ondermijning gezag NVWA

Structureel van karakter Door het niet opvolgen van aanwijzingen van de NVWA kan een geringe overtreding opgeschaald worden naar een overtreding Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt in overleg met de leidinggevende of conform afspraken, de interventie geëscaleerd

33

Tabaks- en rookwarenwet

9,3

Tabaksproducten

VERKOOPBEPERKINGEN

Afwijking van de eisen gesteld in het Tabaks- en rookwarenbesluit

Verstrekken van tabaksproducten, vanuit een automaat die niet voorzien is van een vergrendelingssysteem

 

B

BB

herinspectie: BB

 

35

Tabaks- en rookwarenwet

9,3

Tabaksproducten

VERKOOPBEPERKINGEN

Afwijking van de eisen gesteld in het Tabaks- en rookwarenbesluit

Verstrekken van tabaksproducten, vanuit een automaat die buiten staat

 

B

BB

herinspectie: BB

 

36

Tabaks- en rookwarenwet

9,3

Tabaksproducten

VERKOOPBEPERKINGEN

Afwijking van de eisen gesteld in het Tabaks- en rookwarenbesluit

Verstrekken van tabaksproducten, vanuit een automaat die:

– niet in het zicht van de exploitant of het personeel staat;

– voorzien is van een vergrendelingssysteem, maar onjuist wordt gebruikt

 

C

SW, naleefhulp

herinspectie: BB

NB Verbod door bijvoorbeeld standaard ontgrendeld te zijn bij het duomaat-systeem of bakje met agecoins voor iedereen beschikbaar

37

Tabaks- en rookwarenwet

9a

Aanbieden van tabaksproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen door detaillisten

VERKOOPBEPERKINGEN

Geen grensoverschrijdend aanbod van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen naar landen binnen de EER tenzij detaillist is geregistreerd

Grensoverschrijdend aanbod van:

– Nederlandse detaillist terwijl deze zich niet heeft geregistreerd in Nederland en/of niet heeft geregistreerd in betreffende lidstaat waar de producten worden aangeboden;

– detaillist uit buitenland naar Nederland terwijl deze zich niet heeft geregistreerd in Nederland

Geen geldige beschikking aantoonbaar van registratie

C

SW, naleefhulp

herinspectie: BB

Indien noodzakelijk, en van toepassing, wordt de andere lidstaat geinformeerd

39

Tabaks- en rookwarenwet

9a

Aanbieden van tabaksproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen door detaillisten

VERKOOPBEPERKINGEN

Geen grensoverschrijdend aanbod van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen naar landen binnen de EER waar een verbod op grensoverschrijdende verkoop is ingesteld

Grensoverschrijdend aanbod vanuit of naar een land binnen de EER waar een verbod op grensoverschrijdende verkoop op afstand is ingesteld

 

B

BB

herinspectie: BB

Indien noodzakelijk, en van toepassing, wordt de betreffende andere lidstaat geinformeerd

BIJLAGE 2 BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 08: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN: TABEL BEHOREND BIJ INTERVENTIEBELEID TEN AANZIEN VAN ARTIKEL 8, EERSTE LID, TABAKS- EN ROOKWARENWET.

De onderstaande tabel geeft per overtreding de maatregel weer per soort bedrijf. Dit kan zijn een boete of een boete plus een x-aantal weken ontzegging van de tabaksverkoop.

Werknemers1

 

1e overtreding

2e overtreding

3e overtreding

4e overtreding

5e overtreding

6e overtreding

7e overtreding

Meer dan 50 werknemers

Overige verkooppunten2

BB3

BB

BB + 6 weken4

BB + 12 weken

BB + 12 weken

BB + 12 weken

BB + 12 weken

Meer dan 50 werknemers

Speciaalzaken

BB

BB

BB + 3 weken

BB + 6 weken

BB + 12 weken

BB + 12 weken

BB + 12 weken

Minder dan 50 werknemers

Overige verkooppunten2

BB

BB

BB + 2 weken

BB + 4 weken

BB + 8 weken

BB + 12 weken

BB + 12 weken

Minder dan 50 werknemers

Speciaalzaken

BB

BB

BB + 1 week

BB + 2 week

BB + 4 week

BB + 8 week

BB + 12 week

X Noot
1

Er wordt uitgegaan van het aantal medewerkers op de dag dat de overtreding plaatsvond.

X Noot
2

Overige verkooppunten zijn supermarkten, tankstations, horeca, kiosken, ed.

X Noot
3

BB = bestuurlijke boete

X Noot
4

Aantal weken waarin de tabaksverkoop wordt stilgelegd