Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 16703Ruimtelijke plannenGEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “VESTING WILLEMSTAD – HERSTELPLAN 2019”

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2020 het bestemmingsplan “Vesting Willemstad – Herstelplan 2019” (planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2019 op het bestemmingsplan Vesting Willemstad te verwerken.

In dit bestemmingsplan wordt alleen een nieuw besluit genomen voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. Voor dit perceel wordt in het vastgestelde bestemmingsplan geregeld dat deze is bestemd voor een B&B en koffiehuis, conform de verleende vergunning.

 

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. In artikel 3.3 sub f wordt duidelijker aangegeven dat alleen bestaande horecabedrijven zijn toegestaan. Daarnaast wordt de Voorstraat 6a toegevoegd in bijlage 1 bij de regels van het plan. In de bijlage wordt benoemd dat op dit adres een B&B en koffiehuis aanwezig is.

 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 26 maart tot en met 6 mei april 2020 voor iedereen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door een ieder beroep worden ingesteld, voor zover het beroep is gericht tegen de wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degenen die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.