Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 16423Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom (actualisatie/correctieve herziening) ter inzage

Logo De Fryske Marren

 

 

Met ingang van 23 maart 2020 ligt gedurende 4 weken het voorontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Joure Kom (actualisatie/correctie herziening) met de bijbehorende stukken ter inzage in het kader van de inspraakverordening.

 

Plangebied

Op 29 juni 2016 is het bestemmingsplan Joure Kom vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormde een actualisatie van de daarvoor geldende bestemmingsplannen en de beheersverordening. Deze partiële herziening heeft betrekking op dit plan en heeft tot doel om enkele wijzigingen hierin aan te brengen.

Doel

In enkele bestemmingen van het bestemmingsplan Joure Kom is het bestaande aantal woningen niet duidelijk gerelateerd aan het bestaande aantal. Met de partiële herziening wordt beoogd alleen de vergunde woningen vast te leggen en het realiseren van nieuwe woningen te koppelen aan een afwijkingsregeling die met name toegepast kan worden als het woonplan daartoe ruimte biedt.

Verder wordt met deze partiele herziening de aanleggelegenheid in de bestemming Water duidelijk geregeld zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen de verhuurde ligplaatsen en de passantenplaatsen.

Daarnaast zijn enkele up-dates verwerkt in de partiële herziening.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het voorontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het bestemmingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMRO.1940.BPJRE18PARJOUREKOM-VO01 .

 

Inspraakreactie

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– voorontwerpbestemmingsplan Joure Partiële Herziening Joure Kom

– waarom u een inspraakreactie indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 20 maart 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren