Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 16345Interne regelingen

Prijsbijstelling maart 2020

11 maart 2020

Nr. BS2020003134

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • Het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  • Het Inkomstenbesluit militairen;

  • Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • Het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

ARTIKEL I

Tabel 19, behorende bij de Inkomstenregeling militairen wordt vervangen door tabel 19, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Artikel 12 van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 98,13’ vervangen door: € 99,94

2. In het tweede lid wordt ‘€ 6,69’ vervangen door: € 6,81

ARTIKEL III

Het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 20a wordt ‘€ 1.112,69.’ vervangen door: € 1.133,22.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Algemeen

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde consumentenprijzen.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 19 Tegemoetkoming in de kosten van recepties

Bedragen met ingang van 1 maart 2020

Tegemoetkoming in de kosten van recepties

(ad art. 30 IRM)

Maximumbedrag (art. 30, 1e lid)

€ 99,94

Maximumbedrag (art. 30, 2e lid)

€ 6,81