Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2020, 16155VergunningenKennisgeving ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvergunning Van der Mortelstraat te Noordwijk

Logo Noordwijk

(zaaknr.: 2017-009415)

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen heeft een Omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een appartementencomplex met 37 appartementen aan de Van der Mortelstraat te Noordwijk . (Artikel 2.12 lid l sub a onder 3 Wabo).

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van woensdag 18 maart 2020 voor een periode van zes weken. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op het voorgenomen besluit indienen. (Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb).

U kunt een zienswijze indienen via infobouwen@odwh.nl. Of u stuurt een brief aan: Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Vermeld bij uw zienswijze het adres van de aanvraag en het zaaknummer 2017-009415. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op telefoonnummer 071-4083200.