Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.5027-38, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP tweede kwartaal 2020)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van het OKP 2018–022 geldt voor de periode vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020 voor subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen, het aanbieden van trainingen en het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten een subsidieplafond van € 6.575.000,–. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende soorten subsidies:

 • a. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen voor de volgende soorten opleidingen:

  • 1. Short Courses: € 1.400.000,–, waarvan € 250.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Short Courses aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali of Niger, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd.

  • 2. Masters: € 1.050.000,–, waarvan € 120.000,– beschikbaar is voor activiteiten gericht op het geven van Masters aan kandidaten wonend en werkzaam in Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali of Niger, voor zover er voldoende hierop gerichte aanvragen zijn die voldoen aan de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd.

  Hierbij geldt dat indien middelen resteren van de middelen die beschikbaar zijn voor subsidieverstrekking voor het verstrekken van beurzen voor één van beide soorten opleidingen, genoemd onder 1. en 2., deze middelen beschikbaar zijn voor subsidieverstrekking voor het verstrekken van beurzen voor de andere soort opleiding.

 • b. subsidies voor activiteiten gericht op het aanbieden van Tailor-Made trainingen Plus:

  € 3.025.000,–, welk bedrag als volgt is verdeeld over 9 openstellingen:

  • 1. één openstelling van € 125.000,– voor activiteiten in Tunesië

  • 2. één openstelling van € 200.000,– voor activiteiten in Tanzania;

  • 3. één openstelling van € 300.000,– voor activiteiten in Tunesië;

  • 4. één openstelling van € 400.000,– voor activiteiten in Benin;

  • 5. twee openstellingen van elk € 400.000,– voor activiteiten in Indonesië;

  • 6. één openstelling van € 400.000,– voor activiteiten in Nigeria;

  • 7. twee openstellingen van elk € 400.000,– voor activiteiten in de Sahel-landen.

 • c. subsidies voor activiteiten gericht op het verstrekken van institutionele samenwerkingsprojecten in Jordanië: € 1.100.000,–.

Artikel 2

 • 1. De landenlijst in de Annex bij de bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022)1 wordt vervangen door de volgende landenlijst:

  Annex Landenlijst Orange Knowledge Programme (OKP)

  Categorie A

  Categorie B

  Categorie C

  Bangladesh

  Afghanistan

  Albanië

  Benin

  Burkina Faso

  Armenië

  Burundi

  DR Congo

  Bhutan

  Colombia

  Guinea

  Bolivia

  Egypte

  Guatemala

  Cambodja

  Ethiopië

  Jemen

  Cuba

  Ghana

  Libanon

  Filipijnen

  Indonesië1

  Liberia

  Georgië

  Irak

  Niger

  Macedonië

  Jordanië

  Nigeria

  Nepal

  Kenia

  Senegal

  Nicaragua

  Mali

  Sierra Leone

  Pakistan

  Mozambique

  Soedan

  Peru

  Myanmar

  Somalië

  Sri Lanka

  Oeganda

  Zuid Soedan

  Suriname

  Palestijnse Gebieden

  Zambia

  Thailand

  Rwanda

   

  Zimbabwe

  Tanzania

     

  Tunesië

     

  Vietnam

     

  Zuid-Afrika

     
  X Noot
  1

  Met uitzondering van activiteiten gericht op het verstrekken van individuele beurzen in Indonesië; deze komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 2. Voor subsidieverlening in de periode bedoeld in artikel 1 geldt dat activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen voor opleidingen als bedoeld in artikel 1 in Irak niet in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 3

Voor de openstellingen genoemd in artikel 1, onder a tot en met c, worden op www.nuffic.nl nadere beleidsregels bekend gemaakt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2020, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden

Naar boven