Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2020, 16097Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 84

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 84’ met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019013-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 84’ voorziet in een uitbreiding van de bedrijfsbestemming.

Op de planlocatie is een aannemersbedrijf c.q. houthandel gelegen, de ontwikkeling van de markt heeft ertoe geleid dat uitbreiden noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Met voorliggend plan wil initiatiefnemer de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen de huidige bedrijfsbestemming uitbreiden. Het aantal toegestane vierkante meters bedrijfsbebouwing wordt uitgebreid en daarnaast wordt de bestaande buitenopslag, op het achtergelegen terrein, positief bestemd. De totale ontwikkeling voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hiervoor wordt onder andere het perceel landschappelijk ingepast conform het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 maart 2020 tot en met 30 april 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> ontwerp.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.