Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2020, 15952Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2020, nr. 2020-000126691, tot wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, in verband met de invoering van de Omgevingswet

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kunnen onderdelen van publicaties in het gemeenteblad, het provinciaal blad en het waterschapsblad worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat GML-XML, voor zover het de geometrische begrenzing van gebieden betreft.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

TOELICHTING

Deze wijzigingsregeling houdt verband met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet vindt de publicatie van besluiten en andere rechtsfiguren niet meer – zoals onder de Wet ruimtelijke ordening – plaats in een afzonderlijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl), maar via de generieke infrastructuur voor officiële publicaties. Besluiten en andere rechtsfiguren op grond van de Omgevingswet bevatten veelal geometrische informatieobjecten in de vorm van vastgestelde verzamelingen coördinaten, waarmee werkingsgebieden van regels worden begrensd of andere locaties worden aangeduid. Deze worden in de nieuw ontwikkelde standaard voor Omgevingswet-besluiten door het betrokken bestuursorgaan digitaal vastgesteld door vaststelling van de coördinaten in het bestandsformaat GML-XML. Dit bestandsformaat wordt dan ook gebruikt voor de officiële publicatie, die daarmee uit twee delen bestaat: het PDF-bestand en één of meer GML-bestanden. Om de authenticiteit van gepubliceerde GML-bestanden te kunnen garanderen, worden daarvoor dezelfde waarborgen ingebouwd als die welke gelden voor (tekst)bestanden in PDF. Aan de generieke infrastructuur voor officiële publicaties is voorts een servicevoorziening toegevoegd waarmee de in coördinaten vastgestelde gebieden digitaal in een interactief kaartbeeld kunnen worden getoond om de inhoud van de bestanden met coördinaten inzichtelijk te maken voor de gebruiker.

Sommige besluiten op grond van de Omgevingswet worden al voorafgaand aan inwerkingtreding van die wet officieel bekendgemaakt, om op hetzelfde moment als die wet in werking te treden. In die gevallen is het wenselijk dat de mogelijkheid bestaat om deze besluiten reeds met gebruikmaking van de nieuwe standaard bekend te maken.

Deze wijzigingsregeling komt overeen met de in het kader van het wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (Kamerstukken I 2019/20, 35 218, nr. A) voorgestane regeling van officiële publicaties, waarbij het gebruik van de nieuwe standaard voor besluiten en andere rechtsfiguren op grond van de Omgevingswet ook zal worden voorgeschreven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops