Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 15847Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Tennis- en jeu-de-boulesbanen sportpark De Leegens

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage ligt. Tennis- en jeu-de-boulesbanen sportpark De Leegens

Inhoud van het bestemmingsplan

Aan de Provincialeweg tussen Grootegast en Doezum is het sportpark De Leegens gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het sportpark met tennis- en jeu-de-boulesbanen en daarbij behorende bebouwing. Hiernaast is deel van de bestaande parkeergelegenheid, voorheen geregeld met een omgevingsvergunning, ook opgenomen in het bestemmingsplan.

Binnen het vigerend planologisch kader is de realisatie van de tennis- en jeu-de-boulesbanen en het daarbij behorende clubgebouw niet mogelijk. Door middel van voorliggend bestemmingsplan wordt de vigerende agrarische bestemming gewijzigd in een sport- en recreatie bestemming waardoor de percelen enerzijds een passende bestemming krijgen en de tennis- en jeu-de-boulesbanen met de daarbij behorende bebouwing kunnen worden gerealiseerd.

Ter inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan Tennis- en jeu-de-boulesbanen sportpark De Leegens ligt met bijbehorende stukken vanaf 17 maart 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Zuidhorn. 

Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPDZ20INBR1-OW01).

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Voor inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).