Horst aan de Maas, ontwerp-bestemmingsplan "Herzieningsplan Buitengebied" (19-03-2020)

Logo Horst aan de Maas

Ontwerp-bestemmingsplan “Herzieningsplan Buitengebied”

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan (NL.IMRO.1507.HMHERZIENINGBG2019-BP01) ter inzage ligt.

Op 19 december 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas vastgesteld. Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Om deze reden is onderhavig herzieningsplan opgesteld.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

De gemeenteraad van Horst aan de Maas

t.a.v. team Omgeving

Postbus 6005

5960 AA Horst

(onder vermelding van: "Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Herzieningsplan Buitengebied”)

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij team Omgeving, tel. (077)477 97 77.

Ook kunt u met dezelfde afdeling een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 19 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

R.F.I. Palmen, burgemeester

Drs. J. van der Noordt MMO, secretaris

 

Naar boven