Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 15667Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning Buurtweg 32 te Ederveen

Logo Ede

Zaakcode 2019W2561

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) ‘Buurtweg 32 Ederveen’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0002-0201, en de daarbij behorende stukken donderdag 19 maart 2020 tot en met woensdag 29 april 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt nabij het kruispunt met de Buurtdwarsweg, circa 1 kilometer ten westen van de bebouwde kom van Ederveen. Het plan maakt de herbouw van de bestaande woning mogelijk op een iets andere locatie.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088) 116 9900.