Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 15489Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 11 maart 2020, 1658763-202850-VGP, houdende goedkeuring van de Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders (versie 01.08.2019)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelezen het verzoek van het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart van 13 november 2019;

Gelet op artikel 4, tweede en vijfde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Gehoord het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 24 februari 2020 met kenmerk NVWA/2020/955;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders (versie 01.08.2019) die op 13 november 2019 door het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart is voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg, wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.

  • 2. Het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 april 2009, nr. VGP/VV 2924399, houdende goedkeuring van de Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders (versie februari 2009), wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan dit besluit staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,

Postbus 20350,

2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • het kenmerk van dit besluit

  • geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van het besluit mee te sturen met het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.