Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmelandStaatscourant 2020, 14985Ruimtelijke plannenTer inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Oranjeweg 42-42b te Hollum

Logo Ameland

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordering (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 12 maart 2020, voor gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Oranjeweg 42-42b te Hollum'. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de volgende planologische wijzigingen op de twee percelen Ballum H809 (Oranjeweg 42-42d) en Ballum G4329:

- mogelijk maken volledige horeca in het centrumgebouw

- verplaatsing bedrijfswoning naar het centrumgebouw

- mogelijk maken berging en parkeerplaats

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage legging zienswijzen indienen tot en met 22 april 2020. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door Burgemeester en wethouders.

Ballum, 11 maart 2020

College van burgemeester en wethouders van Ameland,

Namens deze:

L.P. Stoel, burgemeester

I. Valk, secretaris-directeur