Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2020, 1486Instelling gemeenschappelijke regelingenBesluit tot 47e wijziging Regeling Regio Rivierenland

Logo Tiel

De raad van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal en Zaltbommel,

 

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 3 oktober 2019;

 

overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland op 2 oktober 2019 een voorstel heeft behandeld tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland in verband met de invoering van de Wnra;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Regeling Regio Rivierenland, zoals deze luidt na de 46e wijziging:

 

besluit:

 

  • 1.

    toestemming te verlenen aan het college en de burgemeester tot instemming met de 47e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland;

  • 2.

    tot vaststelling van de 47e wijziging van de Regeling Regio Rivierenland, welke luidt als volgt:

Artikel I  

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:

 

Artikel 12a Bevoegdheden Algemeen Bestuur

Onverminderd het bepaalde in artikel 33 van de wet, is het Algemeen Bestuur in ieder geval bevoegd lid te worden van de werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van de VNG.

 

Artikel II

Artikel 24 komt te luiden als volgt:

 

Artikel 24

Op de rechtspositie van het personeel in dienst van het openbaar lichaam is de collectieve arbeidsovereenkomst voor samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing.

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet, en werkt zonodig terug tot en met 1 december 2019.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente…………… in de openbare vergadering van .. ….2019.

de griffier,

de voorzitter