Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 14790VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit intrekken GPP Schuttersweg te Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de bewoner van de Schuttersweg te Zevenbergen in het verleden een individuele gehandicaptenparkeerplaats (71-TXS-9) met kenteken heeft toegewezen gekregen;

 • 2.

  dat door omstandigheden deze gehandicaptenparkeerplaats ingetrokken kan worden;

 •  

Besluiten

 • 1.

  Intrekken van de gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats tegenover de woning aan de Schuttersweg te Zevenbregen. Daarvoor wordt de paal met borden E06 en onderbord met kenteken (71-TXS-9) verwijderd.

Zevenbergen 17 maart 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd afdeling Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.