Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeStaatscourant 2020, 14138Ruimtelijke plannenGemeente Zoeterwoude - bestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok' en ‘Besluit hogere waarden’, Zoeterwoude

Logo Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat er twee besluiten zijn genomen:

 • De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft op 20 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok’ vastgesteld;

 • De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders het ‘Besluit hogere waarden, locatie Bestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok’ vastgesteld. Dit besluit is genomen op 26 november 2019.

Deze besluiten zijn genomen volgens artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder. 

Deze documenten gaan over het gebied in de Meerburgerpolder, ten noordwesten van de Stadhouderslaan, tussen Stadhouderslaan 900, Stadhouderslaan 200-286 (wordt nu gebouwd) en de Rijksweg A4 te Zoeterwoude-Rijndijk. 

Het bestemmingsplan gaat over het bouwen van maximaal 400 woningen en maximaal 1.000 m2 zorgpraktijken. Het ‘Besluit hogere waarden’ maakt het mogelijk dat op de plek van deze woningen iets meer geluid mag zijn dan het standaard niveau. 

Van 25 juni tot en met 5 augustus 2019 waren het ontwerp-bestemmingsplan en een ontwerp van het besluit hogere waarden te bekijken. In die periode kon er gereageerd worden door het geven van een zienswijze.

Op het ontwerp-bestemmingsplan heeft de gemeente schriftelijke reacties (zienswijzen) ontvangen. De antwoorden op de zienswijzen staan in bijlage 13 van de toelichting bij het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ‘Meerburgerpolder Zuid, Woonblok’ is nu vastgesteld met enkele kleine wijzigingen, vergeleken met het ontwerp-bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan en het besluit zijn zes weken lang te bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het besluit vanaf 10 maart 2020 bekijken op de volgende plekken:

U kunt de rechter vragen om het bestemmingsplan of het besluit te beoordelen

Dit heet: ‘instellen van beroep’. Niet iedereen mag beroep instellen. Hieronder leest u wanneer u wel beroep mag instellen. U mag alleen beroep instellen als u:

 • direct te maken krijgt met de gevolgen van het besluiten (een belanghebbende bent), en

 • op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerp-bestemmingsplan en/of ontwerpbesluit 

Als u wel een belanghebbende bent maar niet (op tijd) een zienswijze heeft gegeven kan het zijn dat u toch beroep mag instellen. U mag dan toch beroep instellen als:

 • u bewijst dat het voor u in alle redelijkheid niet mogelijk was om (op tijd) een zienswijze te geven, of

 • uw beroep gaat over een onderdeel van het besluit dat is aangepast nadat het ontwerpbesluit te bekijken was. 

U mag beroep instellen tot en met 21 april 2020

Dit doet u door uw beroep per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE. In uw beroep moet het volgende staan:

 • uw handtekening;

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • de naam van het besluit waartegen u beroep instelt en dat voor dat besluit de Crisis- en herstelwet geldt;

 • de redenen van uw beroep. 

Let op! U krijgt niet de kans om deze informatie na 21 april 2020 nog toe te sturen. U mag dan ook geen nieuwe redenen voor uw beroep meer opsturen. Als er beroep wordt ingesteld gaat de rechter een besluit nemen binnen zes maanden. Dit staat allemaal in de Crisis- en herstelwet. Deze wet geldt als een project gaat over het bouwen van meer dan 11 woningen. 

U kunt de rechter vragen om te beoordelen dat de besluiten nog niet gaan gelden

Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. Normaal gaan de besluiten gelden meteen na 21 april 2020. Het is dan mogelijk dat er bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven, die past in de regels van dit bestemmingsplan, terwijl de rechter het bestemmingsplan nog niet heeft beoordeeld. Wilt u niet dat het besluit meteen gaat gelden? En is het nodig dat de rechter daar snel een besluit over neemt (onverwijlde spoed)? Vraag dan uiterlijk 21 april de rechter ook om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als u ook beroep heeft ingesteld. U kunt de rechter per brief vragen om een voorlopige voorziening. Stuur deze brief naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE.