Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2020, 13742Ruimtelijke plannenGemeente Rozendaal - ontwerpbestemmingsplan - Rozenhof, Rozendaal

Logo Rozendaal

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal maakt bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van maandag 9 maart 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerp van het bestemmingsplan Rozenhof.

Hoofdlijnen van het plan

Het plangebied bevind zich binnen de bebouwde kom van Rozendaal op de locatie waar in het verleden de Dorpsschool Rozendaal was gevestigd en is gelegen in een woonwijk.

Het plangebied wordt aan de west- en zuidzijde begrenst door de Jagermeesterlaan en de Steenhoek. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan woningbouw en aan de noordzijde grenst het plangebied aan de aanwezige houtwal.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om in het plangebied de bouw van maximaal 8 grondgebonden levensloopbestendige woningen mogelijk te maken.

Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 9 maart 2020 tot en met zondag 19 april 2020 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.0277.BPKOM2020001-0001;

  • op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf bestanden);

  • een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.  

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 – 384 36 66.  

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht. 

Rozendaal, 6 maart 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris

W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester

drs. E. Weststeijn