Vastgesteld bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 19 februari 2020 het bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21 in Ulicoten ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de Chaamseweg-Hazenberg 21 in Ulicoten van ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. De gemeenteraad besloot ook om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten ligt met ingang van 10 maart 2020 tot en met 20 april 2020 voor de duur van 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPChmsewegHzberg21-VA01. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Daarnaast is het plan raadpleegbaar via de website www.baarle-nassau.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • 1.

    u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);

  • 2.

    u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;

  • 3.

    uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

 

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven