Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 13489VerkeersbesluitenElektrische laadpaal Hollandscheveld

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2020/05

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

- dat de gemeente Hoogeveen de ambitie heeft om in de toekomst energieneutraal te zijn en daardoor voertuigen met een zuinig of doelmatig energieverbruik bevordert;

- dat met de opkomst van de elektrische auto er behoefte is aan plekken waar de auto opgeladen kan worden;

- dat de gemeente Hoogeveen deze ontwikkeling ondersteunt;

- dat niet iedereen kan laden op eigen terrein;

- dat in het kader van een dekkend netwerk in elk dorp van minimaal 1000 inwoners een laadpunt zou moeten zijn;

- dat ook vanuit bezoekers behoefte is een elektrische auto op te kunnen laden;

- dat op deze plek in Hollandscheveld alleen door elektrische auto’s geparkeerd mag worden;

- dat deze plek in overleg met Plaatselijk Belang tot stand is gekomen;

- dat daar dus voor “normale” auto’s een parkeerverbod geldt;

- dat de laadpaal openbaar is en elke elektrische auto er mag laden;

- dat de parkeerplaats in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

Besluiten:

I. Eén parkeerplaats op het parkeerterrein naast de Hendrik Raakweg te Hollandscheveld aan te wijzen als parkeerplaats/oplaadpunt voor alleen elektrische auto’s;

II. De maatregel bestaat uit het aanbrengen van het verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” conform bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

Hoogeveen, 20 februari 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 4 maart 2020 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de eenheid Verkeer, via telefoonnummer 14 0528.

Bijlage(n): Situatietekening Hendrik Raakweg

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.