Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 13475VerkeersbesluitenParkeren op de stoep

Logo Hoogeveen

 

 

 

VERKEERSBESLUIT

Nr.2020/01

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

- dat de Van Leeuwenstraat in Elim een smalle straat is in een 30 km-zone;

- dat er aan één zijde op de straat geparkeerd wordt en er daardoor te weinig ruimte overblijft om met een vrachtwagen/vuilniswagen te kunnen passeren;

- dat de parkeerdruk hoog is en er geen alternatieve parkeerlocaties zijn;

- dat de straat wel aan twee zijden een trottoir heeft;

- dat het daarom acceptabel is om aan één zijde met twee wielen op de stoep te parkeren;

- dat de voorzieningen daarvoor al zijn aangebracht;

- dat dit nog met verkeersborden moet worden aangeduid;

- dat de Van Leeuwenstraat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

Besluiten:

I. Tot het toestaan van parkeren op de stoep aan de westzijde van de Van Leeuwenstraat in Elim, tussen de Gosem Engelsstraat en de Langewijk.

II. De maatregel bestaat uit het aanbrengen van twee verkeersborden E08b, van de bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

Hoogeveen, 20 februari 2020

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 4 maart 2020 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de eenheid Verkeer, via telefoonnummer 14 0528.

Bijlage(n):

- Situatietekening Van Leeuwenstraat

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.