Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 13288Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 (vastgesteld)

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 13 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020 ligt het bestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

De locatie ligt aan de Straatweg te Lemmer, direct ten zuiden van het perceel Straatweg 72.

Doel

Het doel is het planologisch mogelijk maken van bedrijfsvestiging op het perceel direct ten zuiden van Straatweg 72 te Lemmer. Het plan maakt ook mogelijk dat bij de te vestigen bedrijven bedrijfswoningen kunnen worden gerealiseerd, waarbij het maximum aantal bedrijfswoningen op twee is bepaald. Per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPLEM19STRAAWEG72-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat dan de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

 

Joure, 12 maart 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren