Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 13256VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbod in de Heelwijkstraat ter hoogte van huisnummer 36 te Heesch

Logo Bernheze

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

De Heelwijkstraat is gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

Bij de gemeente een melding is ingekomen dat parkeren tegenover haakse parkeervakken hinder oplevert bij het in- en uitrijden van de parkeervakken;

Ook is gesproken met de gehandicapte gebruiker van de aanwezige gehandicaptenparkeerplaats en met de wijkagent;

De bereikbaarheid van de parkeervakken, met in het bijzonder de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, zwaarder weegt dan het kunnen parkeren tegenover de haakse parkeervakken;

Het parkeren tegenover de haakse parkeervakken ervoor zorgt dat de laatste haakse parkeervak niet goed te gebruiken is en dit dus betekent dat het parkeren buiten de vakken nier alleen hinder oplevert, maar ook geen extra parkeercapaciteit oplevert;

overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie over dit besluit;

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

door het plaatsen van bord E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen tegenover de 5 haakse parkeervakken aan de Heelwijkstraat gelegen in het hofje naast huisnummer 36 te Heesch;

 

Datum: 2 maart 2020

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.