Besluit tot wijziging van gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten (Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke Regeling OVER-gemeenten 2019)

Logo Wormerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen,

 • -

  artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten;

 • -

  de toestemming van de gemeenteraad van de gemeente Oostzaan van 16 december 2019 en de toestemming van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland van 17 december 2019;

 

overwegende dat in het kader van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het gewenst is dat OVER-gemeenten deelneemt aan de werknemersvereniging WSGO en dat de gemeenschappelijke regeling hiervoor dient te worden aangepast

 

besluiten vast te stellen de volgende wijziging:

Artikel I Wijziging

De gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten wordt als volgt gewijzigd:

 

Aan artikel 18 wordt een derde lid toegevoegd luidende:

 • 3.

  OVER-gemeenten wordt lid van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) welke in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel III Citeertitel

Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke Regeling OVER-gemeenten 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,

de gemeentesecretaris,

A. van den Assem

de burgemeester,

R. Meerhof

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland,

de gemeentesecretaris,

R. Kool

de burgemeester,

P.C. Tange

Naar boven