Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2020, 12907Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan “Vlaamse Gaai” te Boxmeer.

Logo Boxmeer

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij op 18 februari 2020 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Boxmeer-Zuidwest” ten behoeve van de bouw van maximaal 16 woningen aan de (door te trekken) weg Vlaamse Gaai te Boxmeer (postcode 5831NC). Het plangebied is gelegen achter de woningen Sambeekseweg 21 tot en met 27 te Boxmeer.

 

Met ingang van 4 maart 2020 liggen het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen enwww.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met 14 april 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 15 april 2020, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.