Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 12882Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Sintmaheerdt, woningbouwlocatie Spant 1, Tolbert vastgesteld

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Sintmaheerdt, woningbouwlocatie Spant 1, Tolbert heeft vastgesteld. Het plan ligt voor een ieder ter inzage.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het instellingsterrein Sintmaheerdt van Stichting De Zijlen, Spant 1 te Tolbert. Met het bestemmingsplan wordt binnen het plangebied de bouw van 40 woningen mogelijk gemaakt. De herontwikkeling van dit gebied betreft een partiële wijziging van het in 2009 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Sintmaheerdt.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan Sintmaheerdt, woningbouwlocatie Spant 1, Tolbert met bijbehorende stukken ligt vanaf 3 maart 2020 tot en met 14 april 2020 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie te Leek. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPTB19HERS1-VA01.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan tot en met 14 april 2020 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.

In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Ook geeft u een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent en de redenen waarom u beroep instelt. Zo mogelijk moet een kopie van het besluit worden meegezonden. Het beroep kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.  

Voorlopige voorziening

Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de besluiten niet in werking treden, totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).