Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2020, 12570VergunningenOntwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure aanleg zonnepark, Kapelkesstraat te Eijsden

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor:

het bouwen van de stalen onderconstructie t.b.v. zonnepanelen (excl. de pv panelen) en het strijdig gebruik van de grond voor de aanleg van een zonnepark op de percelen kadastraal bekend EDN00-D-7740, 7741, 7742, 7743 en 7744, plaatselijk bekend Kapelkesstraat te Eijsden. De aanvraag betreft mede het verzoek tot afwijking bestemmingsplan middels artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wabo. Hiervoor dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf woensdag 4 maart 2020 t/m dinsdag 14 april 2020 ter inzage.

Tijdens de termijn van zes weken na publicatiedatum kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Een zienswijze kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400. Zienswijzen tegen de ontwerpvergunning kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.OMG10005EIJ-ON01.

Eijsden-Margraten,   3 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans