Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2020, 1248Interne regelingen

Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

6 december 2019

nr. BS2019021749

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • Artikel 55a, eerste lid onder c, van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement

  • Artikel 16 van het Inkomstenbesluit Militairen

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt Caribisch Nederland beschouwd als een land buiten Nederland.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Caribisch Nederland is de benaming van de tot het Koninkrijk der Nederlanden behorende eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de toepassing van deze regeling worden de eilanden behorende tot Caribisch Nederland beschouwd als een land buiten Nederland, zodat de in deze regeling bedoelde aanspraken ook gelden voor militairen geplaatst in Caribisch Nederland. De eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden en zijn derhalve landen buiten Nederland waarop deze regeling reeds van toepassing kan worden verklaard.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht