Amsterdam, Zuid verkeersbesluit na herprofilering Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat

Logo Amsterdam

SW20-00607

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

 

gelet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen

 • inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

Overwegende dat:

 

 • dat in de Prinses Irenestraat een herprofilering van de openbare ruimte heeft plaats gevonden tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat;

 • dat dit plan op 05-06-2018 is goed gekeurd en vrij gegeven en derde kwartaal 2019 is uitgevoerd;

 • dat door deze herprofilering verschillende bebording is veranderd;

 • dat door middel van dit verkeersbesluit sommige bebording wordt ingetrokken en de nieuwe bebording geplaats wordt;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 18-02-2020 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

Besluit

 

 • 1.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model E2van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan” te verwijderen op de volgende locatie:

 • Prinses Irenestraat noordzijde tussen ventweg Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat(verkeersbesluitnummer Z-17-57938 met besluitdatum 26-06-2017 onder punt 2 a).

 

 • 2.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model E7van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te verwijderen op de volgende locatie:

 • Prinses Irenestraat drie parkeerplaatsen ter hoogte van percelen 30 met als tekst onderbord: OB501( pijlen wijzend naar de drie parkeerplaatsen)met parkeervaknummers 120136483889, 120141483890 en 120147483890 (verkeersbesluitnummer Z-17-58475 met besluitdatum 10-07-2017).

 • Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen

 •  

 •  

 • 3.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E1van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”parkeerverbod” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Prinses Irenestraat noord en zuidzijdetussen ventweg Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat.

 • Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen

 •  

 • 4.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E7van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locatie:

 • a.

  Prinses Irenestraat noordzijdedrie parkeerplaatsen schuin ter hoogte van perceel 36 met als tekst onderbord: maandag tot en met zaterdag en OB501 (twee pijlen verwijzend naar de laad en losplaatsen)geen parkeervaknummers bekend.

 • Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen

 

 • b.

  Prinses Irenestraat zuidzijdeéén laad en losplaats schuin tegenover van perceel 30met parkeervaknummer 120148483883.

 • Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen

 

Amsterdam, 26-02-2020

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Naar boven