Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 12175VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid verkeersbesluit van de bebording voor de maaiveldinrichting bij het nieuwe hotel op de Europaboulevard

Logo Amsterdam

SW20-00612

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

Overwegende dat :

 

 • dat op de Europaboulevard 2B een nieuw hotel is gekomen;

 • dat er bij de ingang van het hotel op het maaiveld een soort plein komt met allerlei bijzondere plaatsen voor leveringen of ophalen van goederen, en gasten af te zetten of op te halen;

 • dat het plein bij de ingang van dit nieuwe hotel ingericht wordt met drie laad en losplaatsen, twee bus parkeerplaatsen en vier plaatsen voor personen auto’s waar het alleen toegestaan is voor het onmiddellijk in-of uitstappen van passagiers;

 • dat bij de aansluiting naar de weg komend van deze bijzondere plaatsen de voorrang geregeld moet worden;

 • dat men wil voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de rijweg naar de ingang van het hotel, en de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers wordt vergroot zetten we bij de toegang naar het hotel en bijzondere plaatsen een stopverbod, en bij het verlaten wordt een bord einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden gezet;

 • dat er op het maaiveld voor de ingang van het hotel ook een soort druppel is waar mee men het verkeer geleid en op de voorkant van de druppel een gebodsbord wordt geplaatst waarbij alle bestuurders het bord voorbij moeten gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • dat al deze voorgaande maatregelen in dit verkeersbesluit van kracht worden;

 • dat door middel van dit verkeersbesluit de handhaafbaarheid wordt vergroot;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • (of) overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 18-02-2020 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelB6van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard komend vanaf de ingang van perceel 2B en bijzondere plaatsen van het hotel richting stad in en stad uit.

 

 • 2.

  door het plaatsen van Haaientanden conform artikel 80 van het Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990” verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard komend vanaf de ingang van perceel 2B en bijzondere plaatsen van het hotel richting stad in en stad uit.

 •  

 • 3.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelD2van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard op dedruppel ter geleiding van het verkeer op het plein voor de ingang van het hotel perceel 2B

 

 • 4.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E2van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”verbod stil te staan” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard bij de toegangnaar de ingang van het hotel perceel 2B en de bijzondere plaatsen.

 

 • 5.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E7van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard drie speciaal aangewezen plaatsen op het plein voor de ingang van het hotel ter hoogte van perceel 2B met als tekst onderbord: OB501( pijlen wijzend naar de drie parkeerplaatsen) en 3X

 

 • 6.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E8van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard vier speciaal aangewezen plaatsen op het plein voor de ingang van het hotel ter hoogte van perceel 2B met als tekst onderbord: alleen onmiddellijk in- of uitstappenpassagierstoegestaan en 4X

 

 • 7.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E8dvan Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard twee speciaal aangewezen plaatsen op het plein voor de ingang van het hotel ter hoogte van perceel 2B met als tekst onderbord: OB504 (twee schuine pijlen wijzend naar de twee plaatsen).

 •  

 • 8.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelF8van Bijlage I

 • van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden” te plaatsen op de volgende locatie:

 • Europaboulevard bij de uitgang voor de kruisende wegkomend van het hotel perceel 2B en de bijzondere plaatsen.

 • Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen

 •  

 •  

 

 •  

 

Amsterdam, 26-02-2020

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken