Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2020, 11973VergunningenONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN TURNHAL, ABE LENSTRA BOULEVARD NAAST NUMMER 29 HEERENVEEN

Logo Heerenveen

 

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen waarmee het bouwen van een topsport-turnhal op de locatie Abe Lenstra boulevard naast nummer 29 Heerenveen mogelijk wordt gemaakt. De omgevingsvergunning betreft de activiteit gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo). Het besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb.

 

Ter inzage

De ontwerpbeschikking alsmede de daarbij behorende stukken, waaronder de (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, liggen met ingang van 27 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Het gemeentehuis is op werkdagen zonder afspraak geopend van 08:30 – 13:00 uur. Daarnaast kunt u een afspraak maken op elke werkdag tussen 14.00 en 16:00 uur.

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVALensstrabn29HV-OW01).

 

Zienswijzen indienen

Gedurende voornoemde termijn kan een ieder zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van Heerenveen.

Dit kan per post: College van burgemeester en wethouders van Heerenveen, t.a.v. afdeling Vergunningen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen.

 

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Dit kan door een email te sturen naar gemeente@heerenveen.nl, met als onderwerp ’Zienswijze [aanduiding vergunning/ontheffing met kenmerk]’. Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.