Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2020, 11742Besluiten van algemene strekkingConcept Programma Wonen gemeente Nuenen; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten

 

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat een concept 'Programma Wonen gemeente Nuenen' is opgesteld. Hierin zijn de opgaven en ambities voor de woningmarkt in de gemeente verwoord. Het Programma Wonen is de opvolger van de gemeentelijke Structuurvisie Wonen 2013-2020 en het daarbij behorende Addendum. In de tussenliggende jaren is de situatie op de woningmarkt sterk veranderd. De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven werken nauw samen om op een zorgvuldige manier een oplossing te bieden voor de grote regionale woningvraag.

 

Zienswijzen

Overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening ligt dit ontwerp met ingang van donderdag 27 februari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie naar voren brengen. Een schriftelijke reactie dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar worden gemaakt bij de heer G. van der Bruggen van de afdeling Ontwikkeling & Handhaving. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken (040 – 2631 631).

 

Nuenen, 26 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.