Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2020, 1174Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Partiële Herziening 4 Kom Geffen – 2016’, Oss

Logo Oss

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Kom Geffen – 2016’. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Kom Geffen – 2016’ over?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Kom Geffen – 2016’ gaat over de sloop van een meubelhal voor woningbouw. Initiatiefnemer/eigenaar wil op het perceel aan de Dorpstraat 17 in Geffen waar nu de meubelhal van ‘Van der Heijden Meubelen’ is gevestigd, woningen bouwen. De meubelhal/winkel zal worden gesloopt en er komen in totaal 14 woningen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

U kunt van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 de volgende stukken bekijken:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan

 • 2.

  andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

 

U kunt deze stukken bekijken:

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

   (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur 

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.NL.IMRO.0828.HZ4komgeffen2016-ON01

 

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren. 

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met de heer R. van de Rakt van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412. 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

 

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA OSS

 

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening 4 Kom Geffen – 2016’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. 

U mag uw zienswijze eventueel verduidelijken bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad. U mag geen nieuwe punten inbrengen.

Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging. 

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt waarschijnlijk in het 3e kwartaal van 2020 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen. 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.