Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgStaatscourant 2020, 11666Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat’

Logo Doesburg

 

De gemeenteraad van Doesburg geeft, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, kennis van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat’ in haar vergadering van 20 februari 2020.

 

De gemeente Doesburg is voornemens de verkeersveiligheid op het totale traject van de Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat te verbeteren. In dit kader wordt over het traject Eekstraat - Nieuwe Eekstraat de weg verbreed en langs de Zomerweg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Tegelijkertijd met de verbreding wordt in het kader van regulier onderhoud van de bestaande weg het wegdek vernieuwd. Op een aantal plaatsen is hiervoor extra ruimte nodig en past de aanleg niet binnen de bestemming 'Verkeer' zoals die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Om die reden is het bestemmingsplan nu herzien.

 

Gewijzigde vaststelling

Naar aanleiding van een zienswijze is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, de zienswijzenota en het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Terinzagelegging

Met ingang van 27 februari 2020 tot 9 april 2020 ligt een analoog exemplaar van het bestemmingsplan ‘Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe eekstraat’, het raadsbesluit inclusief de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur, desgevraagd kan op deze avond het plan vanaf 18.00 uur gedurende drie aaneengesloten uren worden ingezien.

 

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.BPL18008HBU-VA01).

 

 

 

Doesburg, 26 februari 2020

Drs. L.W.C.M. van der Meijs, burgemeester

P. Werkman, gemeentesecretaris